DASH (Data, Algorithm, System, Human) Lab

Ph.D. Student

  • Hua Yan, Fall'22
  • Heng Tan, Fall'22
  • Shuxin Zhong (co-advised with Desheng Zhang@Rutgers)
  • Guang Yang (co-advised with Desheng Zhang@Rutgers)

Master Student

  • Zhaoyang Yan

Undergraduate Student

  • Hangyi Li, Tyler Braito